2016 Annual Trip Armenia

Grade 10 students are getting ready to embark on their trip to Armenia.

2016 Telethon Let's Continue Investing in Our Future

Beautiful Kids, Great Teachers, Great School A.R.S. Armenian School
Let's Continue Investing In Our Future!
Եկէք Միասնաբար Քաջալերենք Մեր Ապագայ Սերունդը:

promo video thumbnail

2015 ARS DAY CARE INFORMATION NIGHT

Dear Parents,

The Board of Trustees and Administration of ARS Armenian Private School invites you for an information night regarding the Nursery program (Dzil & Poghpoch) on Tuesday, May 5th at 7:00 p.m. Please see the attached flyer for further details.

Thank you.

School Administration

---

Download: Newsflyer

2015-2016 REGISTRATION MATERIAL

Dear Parents,

 
The Board of Trustees and Administration of ARS Armenian  Private School are happy to inform you that registrations for 2015-2016 academic year begin today. Attached is the registration form and details.
 
Thank you.
 
School Administration
---
Download: Announcement (Armenian, English), Registration Form

Toronto Genocide Commemoration This Sunday at Queen's Park

Dear parents,

As you are aware, this Sunday, April 19 a Unity March will mark the Armenian Genocide Centennial Commemoration.

We implore you to consider the importance of our presence there in big numbers and attend it with your children, especially the opening at Queen's Park.
Here is the schedule of the events:

12:30pm: Opening at Queen's Park, featuring Atom Egoyan
2:00pm: Unity March Against Genocide
4:00pm: Ecumenical Service at Metropolitan United Church, led by Roman Catholic Archbishop of Toronto His Eminence Cardinal Thomas Collins

The Armenian Genocide Centennial Committee has been preparing to mark the hundredth anniversary in our city and it has now arrived. This year, we are being joined by the broader Toronto community in the commemoration including Jewish, Ukrainian, Assyrian, Kurdish, and Rwandan groups. All Toronto Armenians are called upon to participate in this historic event.

There will be some buses leaving Toronto Armenian churches at 11:00 am but those who can use alternate transportation (including TTC to Queen's Park station), are kindly asked to do so.

Սիրելիներ,

Կարեւորութեամբ կը շեշտենք, որ Կիրակի,19 Ապրիլի Քաղաքական ձեռնարկին, քայլարշաւին եւ միջ-յարանուանական արարողութեան մեծ թիւով Դաշնակցային, Նահագային եւ Քաղաքապետական պաշտօնական անձերու կողքին, ներկայ պիտի գտնուին եւ խօսք առնեն Օնթարիոյի Նահանգապետ՝ Քաթլին Ուինը, Քաղաքապետներ՝ Ճոն Թորին եւ Ֆրանք Սքարփիթթին, Գանատայի Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Գարտինալ Արքեպիսկոպոս Թոմաս Գոլինզը: Պիտի մասնակցին նաեւ Հրեայ,Ասորի, Պոնտացի, Ռուանտացի, Կիպրացի եւ Քիւրտ գաղութները:

Ժամը 12:30` Queen's Park - Քաղաքական Ձեռնարկ - Բանախօս Աթոմ Էկոյեան, որուն պիտի յաջորդէ քայլարշաւը դէպի Metropolitan United Church, ուր տեղի պիտի ունենայ միջ-յարանուանական արարողութիւնը, որուն պիտի պատարագէ եւ քարոզէ Գարտինալ Քոլլինզ:

Կը խնդրենք, որ տարածէք այս լուրը ձեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն եւ ֆէյսպուքի https://www.facebook.com/events/351551355045354/ էջը հաւնիք եւ share ընէք:

Սակաւաթիւ հանրակառքեր ապահովուած են երէցներուն եւ անկարներու համար միայն:Կը խնդրուի օգտագործել անձնական ինքնաշարժները կամ TTC Subwayը (Queens Park Station)

Dr. Armen Martirossian
Principal

ARS Armenian Private School
50 Hallcrown Place
Toronto Ontario M2J 1P6

Phone: 416.491.2675 ext.201
Fax: 416.491.8559

www.arsarmenianschool.ca

Stay connected with us