A.R.S. Inspire For Tomorrow presents the 7 Habits of Highly Effective People

Սիրելի Ծնողք,

Ներքեւ կը գտնէք տեղեկութիւններ "A.R.S. INSPIRE" Յանձնախումբէն՝ 12 Ապրիլին տեղի ունենալիք ձեռնարկի մասին:

************************
Dear Parents,

The A.R.S. INSPIRE program is offering an interactive workshop that teaches the principles behind Stephen Covey's international best-selling book "The 7 Habits of Highly Effective People".

Facilitated by Ani Hotoyan-Joly, this evening will be interactive and there will be some great takeaways you can apply to your professional or personal life.

Date: Tuesday, April 12th at 7pm
Location: St. Mary's Church Hall
Cost: $20 (which includes a copy of Covey's book)

Check out the flyer (below) for more details.

Space is limited so if you're interested, register as soon as possible by filling out this online form here.

*You MUST register to attend this event.*

INSPIRE is a female-focused personal and professional development program. You can learn more about it here: www.arsinspire.com

Download: Flyer

2016 Armenian Genocide Commemoration

Սիրելի Ծնողք,

Կցուած կը գտնէք տեղեկութիւններ Մեծ Եղեռնի Ոգեկոչման ձեռնարկի, ինչպէս նաեւ Օթթաուայի մէջ կատարուելիք բողոքի ցոյցի մասին:

Շնորհակալութիւն

Տնօրէնութիւն

Dear Parents,

Please see the attached information about Genocide commemoration event, as well as the annual protest in Ottawa.

Thank you.

School Administration

2016 GenocideCommemorationOttawa

Strategic Planning Survey

16 Փետրուար 2016

 

Սիրելի Ծնողներ,

 

Հ.Օ.Մ.-ի Ամէնօրեայ Վարժարանը կը պատրաստուի մշակելու ռազմավարական ծրագիր մը՝ յառաջիկայ հինգ տարիներուհամար: Յոյսով ենք, որ սոյն ծրագրի գործադրումը մեր վարժարանի աշակերտներուն համար պիտի շարունակէ ապահովելբարձր մակարդակի ուսում, հայեցի դաստիարակութիւն եւ ազգային տիպար նկարագիր, միաժամանակ ամրապնդելով մերդպրոցի ու համայն գաղութի փայլուն ապագան:

 

Շնորհակալութիւն ձեր համագործակցութեան համար:

 

Սեւակ Քիւփէլեան
Ատենապետ՝ Հ.Օ.Մ.-ի Ամէնօրեայ Վարժարանի Կրթական Մարմնի

 

________________________________________________________________________________

 

February 16, 2016

 

Dear Parents,

 

The Armenian Relief Society (ARS) Armenian Private School is embarking on a strategic planning initiative to set our school’s core values and priorities for the next five years. As we make our way toward 2020, we will pursue a plan that will provide our students with high quality education, strong core values and community spirit, while strengthening the future of our establishment and setting a stronger foundation for our community at large.

 

As a first step in this process, the School Board has prepared a survey to capture the input of parents.

 

We thank all the parents who took time to complete the survey.

 

Sincerely,

 

Sevag Kupelian
Chair of the ARS Armenian Private School’s Board

Renovated Nursery Opening

10 Փետրուար, 2016

Թորոնթոյի ՀՕՄ-ի Վերանորոգուած Մանկամսուրի Բացում

Read more...

ARS Nursery Receives Official Licence

Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, որ 29 Դեկտեմբեր 2015-ին, Հ.Օ.Մ.-ի Մանկամսուրը ստացաւ իր պաշտօնական վաւերացումը Օնթարիոյի Կրթական Նախարարութենէն: Այս նախաձեռնութիւնը կարելի պիտի չըլլար առանց Հայ Կեդրոնի հովանաւորութեան եւ Հ.Օ.Մ.-ի «Ռուբինա» Մասճանիւղի նիւթական օժանդակութեան:

 

We are happy to announce that on December 29th, 2015, the ARS Nursery received its official licence to operate a Child Care Centre approved by the Ontario Ministry of Education. The success of this project was made possible by the unwavering support of the Armenian Community Centre and the funding received from the Armenian Relief Society “Roubina” Chapter.

Stay connected with us