Take Your Kids to Work Day - Grade 9

Սիրելի 9րդ Դասարանի Ծնողք,

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս, վարժարանիս 9րդ դասարանի աշակերտները մաս պիտի կազմեն Օնթէրիոյի "Take Your Kids To Work Day" ծրագրին, որուն թուականն է՝ Չորեքշաբթի, 2 Նոյեմբեր 2016: Կցուած կը գտնէք յաւելեալ տեղեկութիւններ եւ արտօնագիրը:

Շնորհակալութիւն:

Տնօրէնութիւն

Dear Grade 9 Parents,

November 2nd, 2016 is "Take Your Kids To Work Day" in Ontario for Grade 9 students only. Please see the attached letter for details on this program. Also, attached is the parent consent form.

Thank you.

School Administration

------

View: Letter (Armenian & English) & Consent Form (English)

Stay connected with us